Turkish-English translations for bozma:

breaking · spoiling · other translations

bozma breaking

Lütfen, arabayı bozma, tamam mı?

Please, don't break the car, OK?

O halde bir şeyleri bozma.

Then don't break things.

Hiç bir anı boşa harcama, sakın ortamı bozma.

Don't waste this moment, don't break the iIlusion.

bozma spoiling

Wing Chun, işimizi bozma, o çok para ödüyor.

Wing Chun, don't spoil our business, he pays a lot.

Bu anı bozma lütfen.

Don't spoil it, please.

Danny, her şeyi bozma.

Danny, don't spoil it.