bozukluğu

Evet. Bana biraz bozukluk ver.

Yeah, give me some change.

Bana biraz bozukluk ver.

Give me some change.

Anne biraz bozukluğun var mı?

Mum, have you got some change?

Ve aynı zamanda kolayca sindirilir, Bu nedenle hazımsızlık ve mide bozukluğu için mükemmeldir.

And also it is easily digested, therefore it's excellent for indigestion and stomach disorder.

Yani, bu basit bir kanama bozukluğu. Hayır.

So it's a simple bleeding disorder.

Bak, bu vücut bütünlük bozukluğu, çocukluğundan beri çektiği bir şey.

Look, it's a body integrity disorder, something he's suffered since childhood.

Ve ailenin tıbbi geçmişi ve uykusuzluk ve kaygı, bana ruh hali bozukluğu gibi geldi.

And your family history, and the insomnia and anxiety, it sounds like a mood disorder.

Ve bu zor geçiş süreci travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırılıyor, öyle mi?

And this tough transition is called something like post-traumatic stress disorder?

Oksijen makinesi için biraz bozukluğun var mı?

You got some change for the oxygen machine?

Bozukluğun var mı?

You got change?