Turkish-English translations for bozulma:

decay · corruption · disrupt, disruption · degenerate, degeneration · deteriorate, deterioration · breach · deformation · rancidity · other translations

bozulma decay

Kan yok, bozulma yok.

No blood, no decay.

Canlı bir organizma "bozulmadan" kaçınır?

That the living organism avoids decay?

Ne yazık ki, bozulma oranı hızlanıyor.

Unfortunately, the rate of decay is accelerating.

Click to see more example sentences
bozulma corruption

Bu politika, açgözlülük, bozulma ve ihanet üzerine bir haber.

It's a story about politics and greed, corruption and betrayal.

Ne tür bir bozulma?

What kind of corruption?

Bu bozulma değil.

It's not corruption.

Click to see more example sentences
bozulma disrupt, disruption

Bu nerdeyse tamamen gravimetrik ve jeotermal bir bozulma.

This is nearly total gravimetric and geothermal disruption.

Temel çift istikrar bozucuları, sıralı bozulmaları denedim.

No. I've tried base pair destabilisers, sequential disruption.

Maksimum bozulma için.

For maximum disruption.

Click to see more example sentences
bozulma degenerate, degeneration

Yerçekimi ve moleküler bozulma azalıyor. Ama dışarıda parametreler normal.

Gravitational and molecular degeneration are decreasing, but outside acceptable parameters.

Bir çeşit hücresel bozulma.

Some kind of cellular degeneration.

DAD, bu kadar çok bozulmaya neden olmaz.

ClPA can't cause this much degeneration.

bozulma deteriorate, deterioration

Vesaire, vesaire. panik atak, paranoya, halüsinasyon, görsel ve duyusal bozulmalar

Blah, blah.. .panic attacks, paranoia, hallucinations, visual and aural deterioration

Ama o zaman bazı yapısal bozulma görmeyi beklerdim.

But then I'd expect to see some structural deterioration.

bozulma breach

Tahmini bozulmaya bir dakika.

Estimated breach in one minute.

bozulma deformation

Hayalet gibi bu adamın bedeni de bir bozulmayı gizliyor.

Well, like the phantom, this man's body also masks a deformation.

bozulma rancidity

Aksi halde yağ bozulmaya döner.

Otherwise the oil turns rancid.