bozulmaları

Yerçekimi ve moleküler bozulma azalıyor. Ama dışarıda parametreler normal.

Gravitational and molecular degeneration are decreasing, but outside acceptable parameters.

Yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, ürik asitte artma düzensiz kalp atışları ve hormon dengesinde bozulma.

High cholesterol, high blood pressure, uric acid build up uneven heartbeat and unbalanced hormones.

Bu politika, açgözlülük, bozulma ve ihanet üzerine bir haber.

It's a story about politics and greed, corruption and betrayal.

Vesaire, vesaire. panik atak, paranoya, halüsinasyon, görsel ve duyusal bozulmalar

Blah, blah.. .panic attacks, paranoia, hallucinations, visual and aural deterioration

Ben bozulmadan için üzgünüm ben uykuya düştü çünkü.

I'm sorry for spoiling it because I fell asleep.

Ne tür bir bozulma?

What kind of corruption?

Ama dikkat edin bu bölge tehlikeli uzaysal bozulmalar içeriyor.

But be aware, this region contains dangerous spatial distortions.

İçindekiler, taze püre domates su, tuz ve bozulmayı geciktirmek için sodyum bezonat.

The ingredients were fresh pureed tomatoes water, salt and sodium benzoate used to retard spoilage.

Eğer bu temel yapı bozulmadan saklanabilirse

lf that basic structure is kept intact

Bu bozulma, gizlenmiş bir gemiden kaynaklanıyor olabilir mi?

Could this distortion be caused by a cloaked ship?