Turkish-English translations for buluş:

invention · breakthrough · discovery · finding, find · creation · innovation · brainchild · other translations

buluş invention

Tanrı insanları mutlu etti onlara futbol vererek, muhtemelen en iyi buluşu olan.

God kept the people happy by giving them football, which is probably his best invention.

Hayır, spagetti harika bir buluş.

No, spaghetti is a great invention.

Ice geri döndü, buluşu yepyeni Bir şey yakaladı sımsıkı beni

Ice is back with a brand-new invention Something grabs ahold of me tightly

Click to see more example sentences
buluş breakthrough

Ben bilimsel bir buluş yaptım Ama dini bir tarikat kurmadım.

I made a scientific breakthrough but I didn't start a religious cult.

Bir buluşun var mı, yok mu?

Did you have a breakthrough or not?

Sadece kuantum parçalarıyla ilgili küçük bir buluş.

Just a little breakthrough in quantum particles.

Click to see more example sentences
buluş discovery

Üzgünüm, ama bu büyük bir buluş.

I'm sorry, but that's a huge discovery.

Bu, muhtemelen en büyük tarihi buluş. Kral Tutankhamon'un mezarından beri!

This is, perhaps, the greatest historical discovery since King Tut's tomb!

Kraliyet Bilim Akademisi'nin En İyi Bilimsel Buluş Ödülü'nün

The Royal Society's prize for best scientific discovery

Click to see more example sentences
buluş finding, find

Fakat bunlar çok önemli bir buluş olabilir.

But this could be a very important find.

Bu büyük bir buluş.

This is a major find.

Thomas Jefferson'ın dediği gibi bin yıl sonra değerli bir arkeolojik buluş olacak.

As Thomas Jefferson said after a thousand years will be a valuable archaeological find.

Click to see more example sentences
buluş creation

Güzel göz siperleri. Maybelline'den kirpiklerde iki yeni buluş.

The Beautiful Blinkers two new creations in lashes. from Maybelline.

Bunlar onun buluşları.

They're his creations.

Taka Mashido'nun en büyük buluşu bu mu?

Is this Tak Mashido's greatest creation?

buluş innovation

Teknoloji ve buluşlar dünyanın kurtuluşu olacak. Ve insanlar bunun farkında.

Technology and innovation will be the world's salvation and the people know it.

buluş brainchild

Bazı İskandinav tasarımcıların buluşu.

Some Scandinavian designers' brainchild.