Turkish-English translations for bunun gibi:

like this · such · similarly · other translations

bunun gibi like this

Bence bu çok kara bir şey gibi, şey gibi, bu daha ne kadar siyah olabilir?

There's something about this that is so black, it's, like, how much more black could this be?

Sen, bunun gibi bir şey yapıyordun.

You were doing something like this.

Bana dedi ki o olmaz Bu gibi yaşamak istiyorum.

He told me that he wouldn't want to live like this.

Click to see more example sentences
bunun gibi such

Bu çok kötü bir fikir gibi gelmedi.

That doesn't sound like such a bad idea.

Neden bu kadar zor bir seçim gibi görünüyor, Sam?

So why does it seem such a hard choice, Sam?

Bunlar gibi adamlarla bu hiç kolay değil.

With such men as these, that is not easy.

Click to see more example sentences
bunun gibi similarly

Bu Squatina gibi köpekbalıkları bugün hala var olan melek köpekbalıklarına benzerler.

Sharks like this squatina are similar to angel sharks which still exist today.

Sadece General Yueberhoff'a Riya'yı gönderdiğin gibi benzer şekilde de bunu bana gönderdin.

Just like you sent Riya to General Yueberhoff... .similarly you sent her to me.