cücesi

Ağaçta bir Hare Krishna cücesi gördün mü? Uçan bir cüce?

Did you just see a little Hare Krishna midget in a tree, floating?

Plüton, soğuk mu soğuk bir gök cücesi.

Pluto is a cold, cold celestial dwarf.

Bu onun cücesi, Efendim.

That's just her dwarf, Sire.

Hayır, sana bir cin cücesi yakaladım.

No, I caught you a leprechaun.

Sessiz ol, seni Ortaçağ cücesi.

Be quiet, you medieval gnome.

Bu bahçe cücesi, bu da büyük cin. Yani bunlar

Oh, oh, that's a garden gnome, and that's a large goblin,

Kar Beyazı ve iki cücesi.

Snow White and the two dwarves.

Ne Yedi Cücesi?

What Seven Dwarfs?

Kutu cücesi gibi giyiniyor ama çocuk gibi görünüyor.

Dresses like a boxtroll, but looks like a boy!

Gucci cücesi. Ve şu ödlek Danny.

The Gucci dwarf, and that drongo Danny!