Turkish-English translations for cadılık:

witchcraft · witch · magic · other translations

cadılık witchcraft

Aslında daha çok kült, cadılık, lanetler, ruhlar gibi şeyler hakkında bir şey bakıyordum.

I'm actually looking for something more about the occult Witchcraft, curses, spirits.

Cadılık diye bir şey yoktur.

There's no such thing as witchcraft.

Gelecek benliğin intikam almak için cadılık kullandı, Phoebe.

Your future self used witchcraft for vengeance, Phoebe.

Click to see more example sentences
cadılık witch

Eh, belki de bu onların cadılık saatidir.

Well, maybe that's their witching house.

Cadılık zamanı, cadılar tarafından kontrol edilir.

The witching hour is controlled by witches.

cadılık magic

Efsaneler, sihir, hatta cadılık bile.

Myths, magic, even witchcraft.