Turkish-English translations for cadaloz:

vixen · bitch · shrew · hag · harridan · battle-axe · other translations

cadaloz vixen

Bana cadaloz derken ne demek istiyorsun sen!

What do you mean calling me a vixen?

Buraya gel, seni gidi cadaloz.

Come here, you little vixen.

Seni küçük cadaloz.

You little vixen.

Click to see more example sentences
cadaloz bitch

Ve cadaloz geri döndü.

And the bitch is back.

Bay Fong, Camilla Vargas bir cadaloz mu?

Mr. Fong, is Camilla Vargas a bitch?

Sen cadaloz, sen de mızmız

You bitch, and you moan

Click to see more example sentences
cadaloz shrew

Lanet olsun be kadın, ne yaptığımı biliyorum. Cadaloz.

Damn it, woman, I know what I'm doing, shrew.

Ne sizinki gibi cadaloz, Delorme ne de doğrucu bir geveze kadın olan Bayan Maquet gibi.

Not a shrew like yours, Delorme, nor a righteous biddy like Mrs. Maquet, but a woman.

Hmm, peki cadaloz ne olacak?

Hmm, what about the Shrew?

Click to see more example sentences
cadaloz hag

O yaşlı cadaloz küçük bir servet kaldırdı.

That old hag had a small fortune stowed away.

Lenora, seni pis cadaloz.

Lenora, you filthy hag.

cadaloz harridan

Kesin cadaloz Nina adına çalışan biridir.

Clearly he works for that harridan Nina.

cadaloz battle-axe

Hey, seni yaşlı cadaloz!

Hey, you old battle axe!