cehennem

Ne cehennem onlar burada ne yapıyorsun? bize doğru geliyor.

What the hell are they doing here? Coming right at us.

Bu benim savaşım değil ve Cehennem ikimize yetecek kadar büyük değil.

This is not my war, and Hell isn't big enough for both of us.

Ne cehennem oldu O burada ne yapıyor?

What the hell was he doing here?

Ne cehennem bu çocuk yanlış olan ne? hiçbir şey hakkında korkutucu değil.

What the hell is wrong with this boy? Ain't nothing scary about that.

Senin için bu aşk olabilir, ama benim her günüm bir cehennem gibi.

To you it may feel like love but for me every day is hell.

O zaman ben cehenneme gideceğim, çünkü hepsi benim hatam.

Then I'm going to hell because it's all my fault.

Ve inan bana, bir cehennem var.

And believe me, there is a hell.

Onun için cehennemde özel bir yer var.

There's a special place in hell for her.

Başlangıçtan önce, Cennet ve Cehennem arasındaki büyük savaştan sonra,

Before the beginning, after the Great War between Heaven and Hell,

Tamam, her neyse, sadece sadece beni bu cehennemden çıkar.

Okay, whatever, just Just get me the hell out of here.