ceninden

Eğer ceninden bahsediyorsan ben şu anda senin gibi hamile değilim.

If you're referring to a fetus, I, unlike you, am not currently pregnant.

Bütün bu şeyler cenin için çok önemlidir.

These things are very important for a fetus.

Hayatım, o cenini Sully Enişteye geri ver.

Honey, give Uncle Sully back that fetus.

En iyi domuz cenini incelemesi.

Best fetal pig dissection.

Bu cenin pozisyonu değil.

It's not foetal position.

Cenin kalp atışı normal.

Fetal heart tones normal.

Bitişik cenin ikizler.

Conjoined fetal twins.

Cenin kalp atışları duyuyorum.

I hear foetal heart sounds.

Ceninler ve aptallar.

Embryos and idiots.

Cenin konumunda, ceset politene sarılmıştı.

Foetal position, body wrapped in polythene.