Turkish-English translations for cihaz:

device · recorder · equipment · bug · machine · gadget · unit · appliance · instrument · apparatus · set · other translations

cihaz device

Bu cihaza sahip olan tek bir şirket var, ve benim değil.

There's only one company that has this device, And it's not mine.

Cihazı açmak için tek bir anahtar var.

There's only one key to open the device.

Bu kesinlikle bir tür akustik dinleme cihazı.

It's definitely some kind of acoustic listening device.

Click to see more example sentences
cihaz recorder

Bu bir virüs değil, bu bir kayıt cihazı.

It's not a virus, it's a recording device.

Gizli kayıt cihazları ya da kameralar var odada?

Do you have any hidden recording devices or video cameras?

Bana bir tane kayıt cihazı lazım.

We should get me a tape recorder.

Click to see more example sentences
cihaz equipment

Evet, bir telsiz ama hiç bu kadar komplike bir cihaz görmemiştim.

It's like a radio, yes. Never seen equipment this sophisticated.

Yağmurluk şeklindeki bu cihaz, yapay bir kol ve sahte bir elle donatılmıştır.

This raincoat gadget is equipped with an artificial arm and a fake hand.

Bu yeni bir hava ölçüm cihazı.

Is a new weather sensor equipment

Click to see more example sentences
cihaz bug

Bak, evi ve telefonu da dinleme cihazları için kontrol ettim.

Look, I also checked the house and the phone for bugs.

Evet. İlk soru: Dinleme cihazı nerede?

Yes, first question, where's the bug?

Ne o, dinleme cihazı mı?

What is that, a bug?

Click to see more example sentences
cihaz machine

Basit bir cihaz, değil mi?

Isn't that a simple machine?

Bu iyi bir fikir. Kontrol ettik ve cihaz iyi durumdaydı.

That's a good idea, and we checked that, and the machines were fine.

Bu mavi bir medikal cihaz.

This is a blue medical machine.

Click to see more example sentences
cihaz gadget

Yağmurluk şeklindeki bu cihaz, yapay bir kol ve sahte bir elle donatılmıştır.

This raincoat gadget is equipped with an artificial arm and a fake hand.

Bana bir şey olursa diye, bu harika cihazın nasıl çalıştığını göstermek istiyorum sana.

So, i need to show you how this wonderful gadget works, incase anything happens to me.

Bu bir cihaz.

It's a gadget.

Click to see more example sentences
cihaz unit

Akıllı toz kontrol cihazı mükemmel çalışıyor.

Smart dust control unit is working perfectly.

Geordi bana prototip bir acil durum ışınlama cihazı verdi.

Geordi supplied me with a prototype for the Emergency Transport Unit.

Bu Tyler'ın cihazı, onu buldu.

That's Tyler's unit. He found it.

Click to see more example sentences
cihaz appliance

Bu çok tehlikeli Dışarıda her elektrikli cihaz sanki saatli bir bombaya dönüşüyor gibi.

It is too dangerous out there it's like every electrical appliance turns into a timebomb.

Yeni dolaplar, yeni cihazlar

New cabinets, new appliances,

Granit tezgah, enerji tasarruflu cihazlar

Granite counters, energy star appliances

Click to see more example sentences
cihaz instrument

Cerrahi aletler, antibiyotikler hatta yapay solunum cihazı.

Surgical instruments, antibiotics, even an artificial respirator.

Skylar, lütfen o cihazı Bay Scipio'ya verme.

Skylar, please don't give Mr. Scipio that instrument.

Gözcülerin cihazlarıyla tespit edilemeyen bir yer.

It is undetectable to the Observers' instruments.

cihaz apparatus

Bilimsel cihaz desek daha doğru olur.

Scientific apparatus would be more accurate.

Bu cihazlar çok yararlı olabilir.

This apparatus can be very useful.

cihaz set

Dr. Roh'un odasına gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirdik.

We set up CCTV's and wiretap devices in Dr. Roh's room.