Turkish-English translations for civarında:

around · nearly · about · some · on · close to · thereabouts · other translations

civarında around

Kör bir adam yanında bir kızla bu civarda görülmüş, başka ne olabilir ki? Ne yapıyorsun?

A blind man was seen around here with a girl. who else could it be?. what are you doing?.

Evet ama bu civardan değil.

Yes, but not from around here.

Bu civardaki en büyük aptal olduğunu duydum.

I heard you're the biggest fool around.

Click to see more example sentences
civarında nearly

Bedford köyü civarında bir han var."Bedford House" Buradan bir saat uzakta.

There's an inn, The Bedford House, near Bedford Village it's about an hour from here.

Ve doktor, Clifton Forge civarında hiçbir yerde psikiyatri hastanesi yok.

And Doctor, there are no psychiatric hospitals anywhere near Clifton Forge.

Bu yer vadi civarında, değil mi?

That's near Valley Circle, right?

Click to see more example sentences
civarında about

Bedford köyü civarında bir han var."Bedford House" Buradan bir saat uzakta.

There's an inn, The Bedford House, near Bedford Village it's about an hour from here.

Bu sefer, sekiz ay civarında.

This time, about eight months.

Bir milyon dolar civarında.

Only about a million bucks.

Click to see more example sentences
civarında some

Biliyorum bu civarda hâlâ biraz var

I know there's still some around here

Kingston civarında küçük bir otelde.

Some little hotel near Kingston.

Bak, son zamanlarda civarda bazı soygunlar olmuş.

Look, there've been some robberies in this neighborhood lately.

civarında on

Herkesin gergin olduğunu biliyorum ama umarım, bir saat içinde herkes Minneapolis civarında yere inmiş olacak.

I know everyone is nervous, but hopefully, everyone will be on the ground in Minneapolis within the hour.

İlk buluşma saray civarında.

First date on palace grounds.

civarında close to

Allan Serası. Jarvis ve Wellesley civarında sayılır.

Allan Gardens; that's close to Jarvis and Wellesley.

civarında thereabouts

Hepsi ilk ayda veya o civarda.

All in the first month, or thereabouts.