dayanamaz

Dayan, benim güzel Bonny'm.

Hold on, my beautifuI Bonny.

Dayan Jeliza Rose, geliyoruz.

Hold on, Jeliza-Rose. We're coming.

Efendim, ben Daya.

Sir, Daya speaking.

Onların varoluşu ve yok oluşu Goa'uld öncesine dayanıyor.

Their existence and demise predates the Goa'uld.

Gövde kaplaması dayanıyor.

Hull plating's holding.

Vica Vica, biraz dayan tatlım.

Uh, Vica Vica, hold still, honey.

Lanet olsun Nicci, dayan!

Damn it, Nicci, fight!

Belki de sadece dayanmak.

Maybe just to persevere.

Dayan biraz Akın, dayan biraz geliyoruz hemen.

Hang in there a bit Akýn, we're almost there.

Dayan Mary Jane.

Mary tolerates Jane.