dayanamaz

Sadece biraz dayan, tamam mı?

You just hang tight, okay?

Biraz daha dayan, tamam mı?

You just hang on, okay?

Sadece dayan, tamam mı?

Just hang on, okay?

Dayan biraz Charlie amca. Sana çikolata yetiştiriyorum.

Hang on, Uncle Charlie, I'll get you some chocolate.

Kız, bir gün dayanamaz.

She won't last a day.

Lütfen, lütfen. Dayan, dayan.

Please, please, please hang on!

Dayan Jones, beni duyuyor musun?

Hang on, Jones, you hear me?

Baba, dayan, tamam mı?

Father, hold on, okay?

Ama iyi olacaksın o yüzden dayan, olur mu?

But you're gonna be fine, so just hang on, okay?

Bir hafta daha dayan.

One more week. Okay.