değeri

Tabii ki asıl soru, bunun sizin için ne değeri var?

Of course the real question is, what's it worth to you?

Bu bilginin de kesinlikle bir değeri var.

And this information is definitely worth something.

Ben onları dışarı atarak düşündüm, ama sadece çok manevi değeri var.

I thought about throwing them out, but they just have too much sentimental value.

Ve şimdi onların artık bir değeri yok.

And now they're not worth anything anymore.

Şey, bunun bir değeri olabilir.

Well, that might be worth something.

Değeri en azından bir milyon, Dedektif.

It's worth a million at least, Detective.

Değeri ne olursa olsun, bence burası harika bir yer.

For what it's worth, I think this place is great.

Milyon dolar değeri olan bir fikir işte.

It's an idea worth a million dollars.

Böyle bir şeyin değeri ne kadar?

How much is something like that worth?

Bunun bir değeri olmalı.

That should be worth something.