Turkish-English translations for dengeleme:

balance, balancing · stabilization · other translations

dengeleme balance, balancing

Dikkatli ol, oğlum, denge. dengelemeye çalışın.

Careful, son, balance. Try to balance.

Bu bir, İndüksiyon Dengeleme Makinesi.

It's an Induction Balance Machine.

Biliyor musun, çek defterini dengeleme

You know, balancing a checkbook

Click to see more example sentences
dengeleme stabilization

Daha önce böyle bir dengeleme hiç görmemiştim.

I've never seen a stabilization like that before.

La Forge? Dengeleme işlemini çalıştır!

La Forge, initiate stabilization procedure.

Dengeleme işlemini çalıştır!

Initiate stabilization procedure!

Click to see more example sentences