derecede

Son derece tehlikeli biri. ve, Mr Carter, eminim bu odadaki herkes onun kim olduğunu biliyor.

He's extremely dangerous. And, Mr. Carter, I'm certain that everyone in this room knows who that is.

Bu son derece sıra dışı bir ilişki ve bu destek grubu da bunun için var.

This is a highly unusual relationship, and that's what this support group is for.

Bu güzel bir ülke ve bu insanlar inanılmaz derecede tatlı.

It is a beautiful country and the people are incredibly sweet.

Evet, Robert, bu kapı aşırı derecede sıcak, fakat o bizim tek seçeneğimiz.

Yeah, Robert, that door is extremely hot, but it's our only choice.

Aynı isim, aynı derece, Aynı fotoğraf, ama farklı bir adam Neler oluyor?

Same name, same degree, same photo, but a different guy what's going on?

Tamam, bir şeyler yapmalıyız. Çünkü bu aşırı derecede tehlikeli.

Okay, we have to do something because this is incredibly dangerous.

Çünkü bence, senin yaptığın şey son derece tehlikeli.

'Cause I think what you're doing is extremely dangerous, okay?

Bu son derece ciddi bir problem.

This is an extremely serious problem.

Elbette üzücü bir şey ama aynı zamanda son derece ilgi çekici.

It is, of course, very sad, but it is also extremely interesting.

Bu onun için inanılmaz derecede duygusal bir andı.

And this is an incredibly powerful, emotional moment for him.