derslerim

Annem ve babam derslerim için çok para ödedi

My mom and dad paid so much for my lessons

Peki ya benim derslerim?

Well, what about my lessons?

Benim derslerim daha şiddetli olacak.

My lessons will be more intense.

Özel vokal derslerim on dakika önce başladı.

My private vocal lessons started ten minutes ago.

Kraliçe derslerim devam ediyor.

My queen lessons continue.

Benim diksiyon derslerim var.

I've got my elocution lessons.

Ama yaratıcı yazı derslerim gerçekten bir harika.

But, uh, my creative writing classes are really great.

Ve aerobik derslerim sırasında.

And during my aerobics classes.