Turkish-English translations for dev:

giant · huge · big · ogre · monster · gigantic · titan · large · demon · devil · Goliath · behemoth · other translations

dev giant

O çantada bana dev konusunda yardım edecek bir şey var mı?

You got anything in that bag that's gonna help me with a giant?

O dev bir robot, Dean.

He's a giant robot, Dean.

Dev bir elmas.

A giant diamond.

Click to see more example sentences
dev huge

Bir numara olmakla iki numara olmak arasında dev bir fark vardır.

It's a huge difference between being number one and being number two.

Yukarıda dev gibi bir yatak var.

There's a huge bed upstairs.

Evet bayanlar baylar, büyük bilge Bay Anand Dev için koca bir alkış istiyorum!

So, ladies and gentlemen, a huge round of applause for the great sage, Mr. Anand Dev!

Click to see more example sentences
dev big

Küçük Dev Adam benim kardeşimdi, ama sen o değilsin.

Little Big Man was my brother, but you're not him.

Ve, Billy, sen ona şişko koca dev dedin, hatırladın mı?

And, Billy, you called her a big fat giant, remember?

Sonra bir de çok büyük, dev gibi

And then I want a great big, giant

Click to see more example sentences
dev ogre

Ben bir devim ve dev gibi davrandığım için özür dileyemem.

I'm an ogre and I'm not gonna apologize for acting like one.

O gerçek bir dev.

He's a real ogre.

Devler, yıkım ve tehlike ne olacak?

What about ogres and destruction and danger?

Click to see more example sentences
dev monster

Bir kaç yıl önce diğer bir dev canavar, Amerika'nın New York şehrine saldırdı.

A few years ago another giant monster attacked eastern America at New York City.

Nihayet dev bir canavar. Evet.

Finally, a giant monster.

Dev bir metal canavar.

A giant metal monster.

Click to see more example sentences
dev gigantic

Bu sadece, dev bir kara dul gibi.

It's just, like, a gigantic black widow.

Dev bir elmas gibi.

Like a gigantic diamond.

Bay Holmes, onlar dev gibi bir tazının ayak izleriydi.

Mr Holmes, they were the footprints of a gigantic hound.

Click to see more example sentences
dev titan

Evet, sen, Warren Buffet ve diğer bütün finans ve medya devleri de.

Yeah, you, Warren Buffet, and every other finance and media titan.

Bulutlar ve sis Satürn'ün dev uydusu Titan'ın yüzeyini tamamen örtüyor.

Clouds and haze completely hide the surface of Titan, Saturn's giant moon.

Wall Street, Hollywood ünlüleri, sosyeteler, sanayi devleri.

Wallstreet, Hollywood celebrities, socialites, industrial titans..

Click to see more example sentences
dev large

Ve yüksek laktik asit seviyesi anaplastik dev hücreli lenfomayı gösteriyor.

And her high lactic acidosis Points towards anaplastic Large cell lymphoma.

Karidese benzeyen su kabukluları, fare kadar dev amfipodlar vardır.

There are shrimp-like crustaceans giant amphipods as large as mice.

Büyük kabarcıklar, dev ciğerler soğuk ve derin su yaratığı.

Large diameter bubbles, massive lungs, cold water deep dweller,

dev demon

Bakın, kıyamet geliyordu ve dev gibi katil bir iblis vardı.

Look, the apocalypse was coming, there was a giant killer demon.

Dev iblis yılanlar mıymış?

Are they giant demon snakes?

dev devil

En iyi eşleşme, bu yakışıklı şeytan dev tarihöncesi sırtlan.

Best possible match is this handsome devil, the giant prehistoric hyena.

Devi, Himanshu da Devil'in dosyasını teslim ediyordu.

Devi, Himanshu, he was handing Devil's case.

dev Goliath

Kocaman bir dev adı da Calut'muş.

A huge giant named Goliath.

dev behemoth

Chasmosaurus gergedan boyutunda bir dev hayvan. Savunma boynuzlarıyla kaplı ve Daspletosaurus gibi bir katile yakışır bir düşman.

Chasmosaurus, a rhino-sized behemoth, bristling with defensive horns and an opponent befitting a killer like Daspletosaurus.