devreye

Belki de kısa devre vardı.

Maybe there was a short.

Güvenlik görevlisi de kayıp ve tüm güvenlik sistemi de devre dışı bırakılmış.

Security guard is also missing, and the entire security system has been disabled.

Bir yerlerde kısa devre olmalı.

Must be a short somewhere.

Tüm sistemler devrede ve hazır.

All systems armed and ready.

Devrede ve hazır efendim.

Armed and ready, sir.

Basit bir kısa devre olamaz.

It can't be a simple short.

O bir takma ile profesyonel devre Güney Amerika üzerinde uçar.

He flies on the professional circuit South American with a nickname.

Şimdi, bu bir seri devre, ve bu da paralel.

Now, this is a series circuit, and this is a parallel.

Bu sadece bir manyetik anahtarı, devre kartı gecikme, askeri patlatma kap, ve borular bir çift.

It's just a magnetic switch, circuit board delay, military blasting cap, and a couple of pipes.

Silahlar devrede ve hazır.

Weapons armed and ready.