Turkish-English translations for dikiş:

stitch · sewing · suture · seam · other translations

dikiş stitch

Ciddi bir şey değil, sadece birkaç dikiş atıldı.

It's nothing serious, just a few stitches.

Kırık kaburgalar, dudağa altı dikiş ve kırık bir burun.

Fractured ribs, six stitches inside his lip, and a broken nose.

Birkaç dikiş atılması gerekiyor, hepsi bu kadar.

Just needed a few stitches, that's all.

Click to see more example sentences
dikiş sewing

Dikiş makineleri, otomobil parçaları saç fırçaları ve elektronik aletler sattım.

I sold sewing machines, automobile parts hair brushes and electronic equipment.

Haham Efendi, dikiş makinesi için bir dua var mı?

Rabbi, is there a blessing for a sewing machine?

Belki yarın geri dönerim. Dikiş işi için.

Maybe I come back tomorrow, for sewing.

Click to see more example sentences
dikiş suture

Bana dikiş için biraz zaman verin.

Just give me time to suture.

Hiç kendi burnuna dikiş atmayı denedin mi Arlene?

You ever try and suture your own nose, Arlene?

Belki de dikişler çok gevşekti.

Maybe my sutures were too loose.

Click to see more example sentences
dikiş seam

Sanırım şurada bir dikiş izi var.

I think there's a seam right here.

Burada dikiş izleri var. Ne diyor bu?

There are seams here what is he saying?

Buradaki soğuk dikişler oldukça önemli.

These cold seams are pretty significant.

Click to see more example sentences