doktrinler

Evet, bu doktrini öğreten radikal Fransız bir grup var.

Yes, there is a French radical group that teaches that doctrine.

Bütün bu adı üstünde etkisizleştirme doktrini, hadi ama, bu tamamen başarısızlık.

The entire so-called preemption doctrine, come on, that's a complete failure.

Bu ezoterik doktrinler Hitler için neden önemliydi?

Why are these esoteric doctrines important to Hitler?

Tek Gözlü Zack Büyükanne Doktrin'le yaşıyor.

One-Eyed Zack lives with Granny Doctrine.

Larry Munsch aşk doktrini.

The Larry Munsch love doctrine.

Altı tane temel doktrin sorusu belirledim.

I have formulated six fundamental doctrinal questions.

Hatalı bir doktrinin bir kurbanı?

A victim of a faulty doctrine.