donatılmıştır

Bu, Alman donanması için büyük bir an.

It's a great moment for the German navy.

Donanma Araştırma Üssü, burası Donanma Araştırma Beş.

Navy Search Base, this is Navy Search Five.

İki hafta önce Budapeşte, Macaristan'da bir Donanma İstihbarat Subayı öldürüldü.

Two weeks ago, a Naval Intelligence Officer was killed in Budapest, Hungary.

Ve şimdi bu acınası donanma dikkate değer değil.

And now this pathetic navy is barely worth our attention.

Ben Deniz Binbaşı Steve McGarrett donanma desteği istiyorum.

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett, requesting naval support.

Çünkü bu bir donanma operasyonu.

Because this is a naval operation.

Çocuk, donanma teknolojisinin yürüyen bir veritabanı, Gibbs düşmanlarımız için çok cazip bir hedef.

Kid's a walking database of naval technology, Gibbs a very attractive target for our enemies.

Yani, açık sözlü bir donanma amirali ile tartışmalı hikayeleri ile tanınan bir gazeteci ile konuşuyor.

So, an outspoken navy admiral is speaking with a journalist known for controversial stories.

Onun için iyi olan, Donanma için de iyidir.

What's good for him is good for the Navy.

Ölü bir donanma subayı var.

Got a dead Naval officer.