dur

Dur! Sen ne Nedir bu?

What are you what is that?

Durun bir dakika, o kadar da kötü değil.

Wait a minute, wait a minute! He's not that bad.

Dur, bu iyi bir şey, değil mi?

Wait, that's a good thing, right?

Kötü adamlar bu şehre gelmek ve korkunç şeyler yapmak istiyordu ama senin baban onları durdurdu.

Bad men wanted to come into this city and do terrible things, but your father stopped them.

Hayır, dur bir dakika, dur bir dakika.

No, wait a minute, wait a minute.

Lütfen, sadece burada dur ve hiçbir şey yapma.

Please, just stay here and do nothing!

Dur, dur, dur, bu kötü bir fikir.

Stop, stop, stop. This is a bad idea.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Durun!

One, two, three four, five, six, seven eight stop!

'Dur bir dakika, dur bir dakika.

'Wait a minute, wait a minute.

Bu yüzden hala burada duruyor.

That's why it's still here.