Turkish-English translations for eksi:

minus · negative · less · other translations

eksi minus

T-eksi on dokuz sekiz yedi altı beş dört üç iki bir sıfır ateşleme.

T-minus ten, nine, eight, seven, six, five four, three, two, one, zero.

Ve "eksi" bir kardeşim var şerif.

And I'm "minus" my brother, sheriff.

T eksi beş, bebek.

T minus five, baby.

Click to see more example sentences
eksi negative

Bir, sıfır, eksi bir milyar.

One, zero, negative a billion.

Kusura bakma Eksi Bir.

I'm sorry, Negative One.

Artı pozitif, eksi negatif demek!

Plus is positive, minus is negative!

Click to see more example sentences
eksi less

Jerry beş yıl eksi bir gündür Margolese için çalışıyor.

Jerry's been working for Margolese for five years less a day.