elektro

Ve o elektro gitarı.

And that electric guitar.

Elektron boşaltımı, çok daha hafif, ucuz, güvenli hızlı ve düşük enerji tüketimlidir.

Electron discharge is much lighter, much cheaper, much safer, much faster and less energy consuming.

Evlilik birliğinin birbirinden farklı öğeleri. Erkek ve kadın, yin ve yang, proton ve elektron.

Marriage is the union of disparate elements male and female, yin and yang, proton and electron.

O zaman pozitif bir yük yayar ve Martha'nın elektron ışın gücünü arttırır.

It would then emit a positive charge And increase the punch Of Martha's positron beam.

Bu kamera aslında bir elektro manyetik tüketici.

This camera is actually an electromagnetic pulse emitter.

Yani, doğada, elektron denilen bir şey daha var.

So, in nature, there's a thing called the electron.

Amplifikatörlerden, elektro gitarlardan bahsediyorum, belki lazerler, ve duman makineleri

We're talking amps, electric guitars, maybe even lasers and smoke machines.

Bayan Scarlet şimdi bir elektron, tamam mı?

Miss Scarlet is now an electron, okay?

Olur bu tür şeyler, elektronlar gibi, pozitif ve negatif.

Those things happen, like electrons, positive and negative.

Beth bir elektron değil, Bayan Eagleton da öyle.

Beth is not an electron, and neither is Mrs. Eagleton.