Turkish-English translations for elit:

elite · other translations

elit elite

Sınırsız güç, zenginlik ve elit tabaka tarafından yönetilen güneş sistemleri.

Limitless power, limitless wealth, and solar systems ruled by the elite.

Louis, Miami Cinayet Masası elit bir ekiptir, tamam mı?

Louis, Miami Metro Homicide is an elite crew, okay?

Böylece parlak bir gelecek, elit olduğunu kız?

So that bright future, that girl who was elite?

Click to see more example sentences