enstitüsü

Dr. Viktor Hahn, Prusya Kredi Enstitüsü, Hamburg.

Dr. Viktor Hahn, Royal Prussian Credit Bank, Hamburg.

Charleston Tarih Enstitü'süne ve St. Albans bölgesi piskoposluğuna bağışlıyorum.

Charleston Historical Society and the Episcopal Parish of St. Albans.

Anna Kalman, kurucu. Zurrich Pharmacominat çok uluslu enstitünün eski başkanı ve kurucusu.

Anna Kalmann, founder, former CEO of the multinational PharmaKominat Industries, Zurich.

Washington standart enstitüsü,Kaliforniya ekonomik uyaran paketi ile ilgili kota istedi.

Uh,washington standard wants a quote about the economic stimulus package on californians.

Hankuk Havacılık Enstitüsü'ne girmek çok mu zor?

Is Hankuk Aviation too hard to get into?

GRISSI VAKFI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

GRlSSI FOUNDATlON SClENTlFIC RESEARCH INSTlTUTE

Tüm bu Devlet Bilim Enstitüsü Sanki bir Devlet Enstitüsü eksi Bilim gibi.

That whole State Science Institute it's like a State Institute, minus the science.

Önemli olan şey ise "Kuzey Las Vegas Kumarhane Çalışmaları Enstitüsü

What is important is this."The North Las Vegas Institute for Casino Studies"?

GEMlNl ENSTİTÜSÜ MALlBU.

GEMlNI INSTlTUTE MALlBU.

Tam olarak ne yapar şu Roma Kanada Üniversitesi Enstitüsü?

What exactly does it do, the Canadian University Institute of Rome?