Turkish-English translations for ergenlik:

puberty · adolescent, adolescence · teen · other translations

ergenlik puberty

Pekala, ergenlik dönemi A.D.D. ilaç tedavisi ve test edilmemiş beyin dalgası genişletici.

All right, well, puberty, A.D.D. Medication, and an untested brainwave enhancer.

Yaşını anlıyorum, ergenlik. Fakat neden o, arkadaşımın müstakbel karısı?

I understand your age, puberty, but why her, friend's future wife?

Yani karaciğer, kalp ve beyin etkisiz kalabiliyor ve bu ergenlikte başlıyor.

So, liver, heart, brain lie dormant, and it starts at puberty.

Click to see more example sentences
ergenlik adolescent, adolescence

Bayanlar ve baylar, onun mutlu gençliğini ve göz alıcı ergenlik çağını yeniden yaratacağız.

We will re-create, ladies and gentlemen, her happy youth and her radiant adolescence.

Ergenlik beri Cortez Pilot yarış araba.

Cortez pilot racing cars since adolescence.

Ergenlik zor bir dönemdir.

Adolescence is a difficult time.

Click to see more example sentences
ergenlik teen

Bu doğal ergenlik davranış kalıbıdır.

It's a natural teen behaviour pattern.