Turkish-English translations for etil:

ethyl · other translations

etil ethyl

Eğer bu Etil şeyleriyle ilgilenmiyorsan o zaman neden Lacy'nin gönderisini "beğendin"?

If you're not into this ethyl stuff, then why did you "like" lacy's post?

Spektrometre etil alkol ve metanol izleri olduğunu gösteriyor.

Spectrometer says traces of ethyl alcohol and methanol.

Etil Metan Sülfonat alkil oluºturan bir etmen ve güç bir dönüºtürücüdür.

Ethyl Methane Sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen.

Click to see more example sentences