Turkish-English translations for etkileşimli:

interactive · other translations

etkileşimli interactive

Bilirsin, her küçük etkileşim, her küçük dakika.. bu kamera tarafından yakalanmış bir sahne.

You know, every little interaction, every little moment is another scene captured by this camera.

Bir şey, bana, bu çocuklarla tatsız bir etkileşimin olduğunu söylüyor, Mark.

Something tells me you had an unpleasant interaction with those boys, Mark.

Buraya bir tetrahidrofuran karbamat, buraya da bir triazin halkası ekledim. Stearik etkileşimi azaltmayı amaçladım.

Added a tetrahydrofuran carbamate here, a triazine ring here, all to reduce stearic interaction.

Click to see more example sentences