etkinleştirildiğinde

Altı, beş, dört üç, iki, bir itici güçleri etkinleştirin.

In six, five, four, three, two, one activate thrusters.

Kılıç ve kalkanları etkinleştir.

Activate swords and shields.

Emir modunu etkinleştir ve ayağa kalk.

Activate command mode and a stand up.

Bu gemi tam olarak etkinleştirildiğinde

Once this ship is fully activated,

Yani bomba etkinleştirme kodları içeren bir bilgisayar mı?

You mean the computer containing the bomb activation codes?

Salim, etkinleştir onu.

Salim, activate him.

Kim sana matrix sunucusunu tekrar etkinleştirme yetkisini verdi?

Who gave you the authority to re-activate the matrix mainframe?

Bussard toplayıcıyı etkinleştir.

Activate Bussard collector.

Yok ediciyi etkinleştir.

Activate the Desolator.

Etkinleştirme ve araç belgeleri.

Enabling and car documents.