Turkish-English translations for eylemsizlik:

inertia · inertial · other translations

eylemsizlik inertia

Blinovitch'in İkinci Zamansal Eylemsizlik Kuralı.

Blinovitch's Second Law of Temporal Inertia.

Biraz fizik çalış, özellikle eylemsizlik.

Try physics, specifically inertia.

eylemsizlik inertial

Bu şeyin eylemsizlik gidericileri olmalı.

This thing must have inertial dampeners.