fırlatır

Sonra da onu Rocky için eski bir paltoyu fırlatır gibi fırlattın.

Then you throw him off like an old overcoat for Rocky!

Donald Duck dergilerini fırlatır

Throws Donald Duck magazines

Nişan alır ve fırlatır.

He takes aim, and fires.

Hayır, Homer roket fırlatır.

No, Homer shoots off rockets.

Tuzakçı yapıştırıcı fırlatır, ve Thundra ise hemen arkanda.

Trapster spits glue, And thundra is right behind you.

Bir şeyler fırlatır.

He throws things.

Bir kadın sana bir zıpkın fırlatır ve nereye çekerse oraya gidersin.

A woman throws a harpoon into you, and you go where she pulls.