Turkish-English translations for fahişe:

whore · hooker · prostitution, prostitute · bitch · slut · ho · harlot · hustler · courtesan · floozy · tart · trollop · wench · slag · cunt · streetwalker · pro · drab · other translations

fahişe whore

Herkes bir fahişe olduğumu düşünüyor ve ilk kez ben de buna inanmaya başlıyorum.

Everybody thinks I'm a whore and for the first time, I'm starting to believe it.

Küçük iyi bir fahişe ol.

Be a good little whore.

Kız kardeşim tam bir fahişe.

My sister is such a whore.

Click to see more example sentences
fahişe hooker

Seni bu fahişe, Christine Sullivan ile gören bir tanığımız var.

We have a witness who's seen you with this hooker, Christine Sullivan.

Evet, o bir çıplak fahişe

Yeah, that's one naked hooker.

Senin bir fahişe olduğunu sandım.

I thought you were a hooker.

Click to see more example sentences
fahişe prostitution, prostitute

Bayan Florrick, eşiniz sizi Amber Madison adında bir fahişe ile aldattı.

So, Mrs. Florrick, your husband cheated on you with a prostitute named Amber Madison.

Bana o fahişenin eskiden bir dansçı olduğunu söyledi.

She tells me that that prostitute was a former dancer

Dedi ki "Bir fahişeye tecavüz edemezsin, değil mi?" Bu ne lan?

He said "you can't rape a prostitute, can you?" how the fuck's that?

Click to see more example sentences
fahişe bitch

Ah, ah, gel buraya. seni küçük fahişe evladı, gel buraya!

Ah, ah, come here. You little son of a bitch, come here!

Beni duyuyor musun fahişe?

Can you hear me, bitch?

Hey, seni fahişe.

Hey, you bitch.

Click to see more example sentences
fahişe slut

Beni dinle seni küçük fahişe!

Listen to me, you little slut!

Buraya gel, seni azgın küçük fahişe.

Get over here, you dirty little slut.

O zaman o bir fahişe.

Then she's a slut.

Click to see more example sentences
fahişe ho

Bu adam az önce bir fahişe için hayalet mi oldum dedi?

Did this man just say he became a ghost for a ho?

Aslında bu hiç adil değil. O çok hoş bir fahişe olmalı.

Actually, that's not fair she might be a really nice ho.

Hayır, o fahişe değil

Oh, no, she ain't no ho

Click to see more example sentences
fahişe harlot

Bir fahişenin onurunu kurtarmak ve Tees Maar Khan'ı hapsetmek.

Saving the honour of a harlot and imprisoning Tees Maar Khan.

Tabii ki hareket edecek, Kell. Bir fahişe gördü.

Of course he's moving, Kel, he sees a harlot.

Seni arkadan bıçaklayan, hain fahişe.

You backstabbing, two-timing harlot.

Click to see more example sentences
fahişe hustler

Ben iyi bir kızım. Fahişe değilim.

I'm a good girl, not a hustler.

Sonra kacaklar ve sokak fahişeleri.

Runaways and street hustlers, you're next!

Sen gerçekten fahişe misin?

Are you really a hustler?

Click to see more example sentences
fahişe courtesan

Ama o bir fahişe.

But she's a courtesan

Oyuncu, sanatçı, müzisyen, dansçı, fahişe, olağanüstü bahçıvan.

Actress, artist, musician, dancer, courtesan, fantastic gardener.

Koharu bir fahişe, ama nihayetinde o da bir kadın.

Koharu is a courtesan, but she's a woman too

Click to see more example sentences
fahişe floozy

Bir fahişe için oldukça güzel bir resim

Such a beautiful painting for a floozy

Bu adam seni yaşlı bir fahişe için terk etti.

This man left you for some old floozy.

Baba, o bir fahişe değil.

Dad, she's not a floozy.

Click to see more example sentences
fahişe tart

Çünkü o bir fahişe, Jack.

Because she's a tart, Jack.

Gel buraya, seni aptal fahişe!

Come here, you stupid tart!

Kapa çeneni, çirkin fahişe!

Shut up, you ugly tart.

Click to see more example sentences
fahişe trollop

Ama önce, bu fahişeyi bağlamama yardım et.

But first, help me bind this trollop.

Ben fahişe değilim. onların hepsinin kısa saçı var.

I'm no trollop. They all have short hair.

Vur bana, seni pis fahişe!

Beat me, you filthy trollop!

Click to see more example sentences
fahişe wench

Sen korsan olursun, o da fahişe.

You're the pirate, she's the wench.

Buraya gel, fahişe.

Come here, wench.

Robert Rogers, kısa kuyruklu bir fahişe ve geveze bir teriyer!

Robert Rogers, a bobtailed wench, and a tattling terrier.

Click to see more example sentences
fahişe slag

Doğru, seni küçük fahişe.

Right, you little slag.

Charlotte, seni adi fahişe!

Charlotte, you filthy slag!

Onlar sadece fahişeler!

They're just slags!

Click to see more example sentences
fahişe cunt

Seni lanet olası pislik, git de boğazını kes, seni fahişe!

You fucking piece of trash, go slit your throat, you cunt!

Evet, orospu, sürtük, azgın küçük fahişe.

Yeah, slut, cunt, horny little wench!

O küçük fahişeyi mi?

That purulent little cunt?

fahişe streetwalker

Genelde bir erkek veya kız olur. Fahişe veya kaçak.

Usually there was a boy or girl, a streetwalker or runaway.

O birisi benim erkeğim ve ben fahişe değilim.

That someone is my man and I ain't no streetwalker.

fahişe pro

Yoksa o bir fahi fahişe mi?

Or is she a pro a prostitute?

fahişe drab

Neden beni buraya çektiniz, sizi iğrenç fahişeler?

Why have you lured me here, you loathsome drabs?