Turkish-English translations for faiz:

interest · rate · other translations

faiz interest

Ya da değil çünkü biz arkadaşız yani bize neden faiz uygulayasın?

Or not because, I mean, we're friends, so why would you charge us interest?

Rehin dükkanları bir gün için bile yarım aylık faiz alır.

Pawn shop takes half a month interest even for a day.

Bu faiz demek, doğru mu?

That means interest, right?

Click to see more example sentences
faiz rate

Ama ben onu orada hiç söylemedim sabit bir faiz oranı.

But I never told him there was a fixed interest rate.

Ulusal Banka faiz oranlarını yükseltti.

The National Bank raises interest rates.

Piramit faiz oranlarıyla ev kurtarma iki milyon.

Saving houses with pyramid interest rates two million.

Click to see more example sentences