Turkish-English translations for faydalanmak:

use · benefit · take · utilize · take advantage of · other translations

faydalanmak use

Düşündüm de belki benim kızım da şirket için faydalı olabilir.

Was thinking maybe my daughter could be of use for the company

Ama bütün bunların ne faydası var?

But what's the use of all that?

Ne faydası var?

What's the use?

Click to see more example sentences
faydalanmak benefit

Maria Bir işim var ve gerçek para ödüyor, faydaları da var.

Maria, I have a job that pays real money and gives benefits.

Senin V.A. şey bana anlatıyor faydaları olacak değil bu aylık dengeleri maç.

Something tells me your V.A. benefits aren't gonna match those monthly balances.

Ancak, zırhlı bir kozanın, beklenmedik başka bir faydası var.

However, an armoured pod has another, more unexpected, benefit.

Click to see more example sentences
faydalanmak take

Bu büyük bir fırsat ve herkes bundan faydalanmak istiyor.

It's a great opportunity, and everyone wants to take advantage.

Genç ve güzel bir kızdan faydalanmak için değil, bu şekilde değil.

Not take advantage of a young beautiful girl, not like this

Belki de Nikki'nin durumundan faydalanmak istedin ya da daha kötüsü tecavüz.

Maybe tried to take advantage of Nikki's condition or even worse rape.

faydalanmak utilize

Çok faydalı bir ada" ise kesinlikle Antilya idi.

An island of great utility that was almost certainly Anthilia.

Çok faydalı yiyecek.

It's utility food.

Spora Faydalı Araç.

Sports Utility Vehicle.

faydalanmak take advantage of

Genç ve güzel bir kızdan faydalanmak için değil, bu şekilde değil.

Not take advantage of a young beautiful girl, not like this

Belki de Nikki'nin durumundan faydalanmak istedin ya da daha kötüsü tecavüz.

Maybe tried to take advantage of Nikki's condition or even worse rape.