Turkish-English translations for firma:

firm · company · business · corporation · contractor · concern · establishment · other translations

firma firm

Hayır, sorun şu ki, başka bir firma da o gece parti düzenlemeye karar verdi.

No, the problem is another firm decided to throw a party that night.

Bu firma için büyük bir proje olacaktı.

It'd be a huge project for his firm.

Bu firmayı seviyorum Harvey.

I love this firm, Harvey.

Click to see more example sentences
firma company

Yani, herkes senin bu firma için ne kadar önemli olduğunu biliyor.

I mean, everyone knows how important you are to this company.

Bu resim Firmanın bir aile gibi olduğunu gösteriyor.

This picture shows that this company is like a family.

Böyle bir firma yok. Noble Şirketi diye bir şey yok.

There's no such company, the Noble Corporation doesn't exist.

Click to see more example sentences
firma business

Büyük bir firma bana işi verir.

A big firm gives me business.

Firma herhangi bir yapmaz beyaz ovalarında.

Company doesn't do any business in white plains.

firma corporation

Böyle bir firma yok. Noble Şirketi diye bir şey yok.

There's no such company, the Noble Corporation doesn't exist.

Bay Saito, bu tipik bir firma casusluğu değil.

Mr. Saito, this isn't your typical corporate espionage.

firma contractor

Askeri yüklenici bir firma için çalıştım.

I worked for a military contractor.

Özel müteahhitler, firmalar üsler

Private contractors, firms, bases.

firma concern

Bunlar çıkar peşinde koşan firmalar bazıları diğerlerinden daha iyi, bazıları da hiç değil.

They are profit-seeking concerns some better than others, some not so great.

firma establishment

Avrupa Birliği şirketleri, Amerikan firmaları ve Rusya.

Union of European companies, the American establishment, and Russia.