fonksiyonlar

Bayezyen fonksiyonlar geniş elektromanyetik ve alt uzay spektrumu dahil ediliyor.

Including Bayesian functions,. .broad EM and subspace spectrum polling.

Temel fonksiyonlar için yeterince var.

We've got enough for basic functions.

Kavrama fonksiyonları, biyokimyasal fonksiyonlar ve görev amacı.

Cognitive functions, biochemical functions, and mission objective.

Metabolik fonksiyonlar muhtemel bir yıkıcı hormonal dengesizlik yarattı.

Metabolic functions produce a potentially disruptive hormonal imbalance.

Diğer fonksiyonlar normal.

Other functions normal.

Yüksek fonksiyonlar aktif efendim.

Higher functions online, sir.

Kardiyovasküler fonksiyonlar normal.

Cardiovascular functions normal.

Yüksek seviye fonksiyonlar.

Higher level functions.

Tüm fonksiyonlar nominal.

All functions nominal.

Sinaptik fonksiyonlar durağan.

Synaptic functions stable.