Turkish-English translations for fosfor:

phosphorus · phosphor · other translations

fosfor phosphorus

Hidrojen, helyum, lityum, berilyum bor, karbon, nitrojen, oksijen flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silikon, fosfor, sülfür

Hydrogen, helium, lithium, beryilium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur

Joshua, Tyler'ın fosfor seviyelerini hemen kontrol et.

Joshua, check Tyler's phosphorus levels immediately.

Görünüşe göre sen kazandın Fosfor.

Looks like you're the winner, Phosphorus.

Click to see more example sentences
fosfor phosphor

Su, karbon, amonyak, kireç, fosfor, potasyum nitrat, tuz, kükürt, magnezyum, flor, mangan ve aliminyum, doğru mu?

Water, carbon, ammonia, lime, phosphorous, saltpeter, salt, sulfur, magnesium, fluorine, manganese, and aluminum, right?

Derim ki o fosforlu kutu içinde küçük insanlar var?

I say, are those little people in that box of phosphorous?

Ve daha az miktarda silikon, manganez ve fosfor.

And, to a lesser extent, silicon, manganese and phosphorous.

Click to see more example sentences