Turkish-English translations for güdü:

instinct · motivation, motivate · motive · drive · other translations

güdü instinct

Yaşamak istiyor. Katıksız hayatta kalma güdüsü.

If he wants to live, pure survival instinct.

Onda katil güdüsü var.

She's got that killer instinct.

İç güdülerin bir şey diyor mu?

Your instincts telling you anything?

Click to see more example sentences
güdü motivation, motivate

Ve bu seni korkutuyor. Çünkü güdülerin tıbbi değil.

And that scares you because your motives aren't medical.

Unutma, bir direniş ajanının bir tek güdüsü vardır:

Remember. A resistance agent only has one motivation:

Bunlar öfke ve intikam gibi ham, insan güdüleri.

These are really raw human motivations, like rage and revenge.

Click to see more example sentences
güdü motive

Sonra öğle yemeği için eve geliyor güdü ve fırsat.

Then he comes home for lunch motive and opportunity.

Eğer bir şey, onun güçlü bir güdü verir.

If anything, it gives her a stronger motive.

Peki, sizin için bir güdü var.

Well, there's a motive for you.

Click to see more example sentences
güdü drive

La vie bohème Yaşayıp da seks güdüsü olan

La vie bohème Anyone alive with a sex drive