Turkish-English translations for gümbürtü:

rumble · other translations

gümbürtü rumble

Evet. Ya da metronun gümbürtüsünü falan.

Yes, or a rumbling subway or something.