Turkish-English translations for gür:

bushy · lush · thick · strong · other translations

gür bushy

Gür saçları, bıyığı ve kırmızı bir ceketi vardı.

He had bushy hair, a mustache, and a red jacket.

Ben Robin Williams'ım, büyük, gür sakallı, kötü Boston aksanlı.

Robin Williams, big, bushy beard, bad Boston accent.

Parlak gözler ve gür bir saç kuyruğu, balık, çiçekler, güneş ışığı

Oh bright eyed and bushy tailed, fish, flowers, sunshine

Click to see more example sentences
gür lush

Madagaskar bir zamanlar gür ormanlarla kaplıydı.

Madagascar was once cloaked in lush forest.

Ben daha gür ve orkestral sesleri tercih ederim

I prefer a more lush, orchestral sound.

gür thick

Oh, ne kadar hoş, gür saçların var.

Oh, you have such nice, thick hair.

Ben de az önce meslektaşım, Bay Setti'ye, Klingonlu saçının ne kadar sık ve gür olduğunu anlatıyordum.

I was just telling my colleague, Mr. Setti, how thick and luxuriant Klingon hair is.

gür strong

Evet, evet, gür bir ses.

Yes, yes, a strong voice.