Turkish-English translations for geliştirme:

developing, development · improving, improvement · building · enhancing, enhancement · other translations

geliştirme developing, development

Aşağı Manhattan Geliştirme Şirketi, ben Julie Powell.

Lower Manhattan Development Corporation, this is Julie Powell.

Kaptan Archer, bu türle ile verimli bir ilişki geliştirmeyi umuyor.

Captain Archer hopes to develop a productive relationship with this species.

Evet, yeni araştırma ve geliştirme takımım içeri henüz geldi.

Yeah, my new research and development team just walked in.

Click to see more example sentences
geliştirme improving, improvement

Benim, kişilik geliştirme projem.

My personality improvement project.

Bir alet için tasarladığım bir geliştirme fikri.

It's an idea for an improvement on an instrument.

Her zaman kendini geliştirmeyi dene.

Always try to improve on yourself.

Click to see more example sentences
geliştirme building

Araştırma ve Geliştirme Merkezi bu binada mı?

Research and development in this building?

Bu güzel bir kişilik geliştirme fırsatı.

This is a good character-building moment.

geliştirme enhancing, enhancement

Bu görsel ve işitsel bir aklî dengesizlik tarafından tetiklenen halüsinasyonlar, sinaps ve sinirsel geliştirme.

It's visual and auditory hallucinations triggered by a derangement of the synapsis and neural enhancements.

Hangi genetik geliştirmeleri gördünüz?

What genetic enhancements you've seen.