genel

Yok, hayır, ben hayır, sadece, bilirsin. .bu tür şeyler genelde çok hızlıca gelir ve giderler.

No, no, I no, I just think, you know, these things usually come and go pretty quickly.

Her neyse Genellikle bunu rapor ederiz ama hiçbir şey çalınmamış olduğundan endişelenecek bir şey yok.

Anyway we usually report this but since nothing was stolen, there's nothing to worry about

Eğer bir şey olursa, genelde ilk beş dakika içinde oluyor.

If anything happens, it usually happens in the first five minutes.

İyi şeyler genellikle, kötü şeyler bazen olur.

Good things usually happen; bad things sometimes happen.

Her gece seninle ilgili hikayeler anlattı. Genellikle mutlu olanları, bazen de üzücü olanları.

She told me stories about you every night, mostly happy ones, sometimes sad ones.

Evet, bu genel bir fikir.

Yeah, that's the general idea.

Sen de genelde bana katılıyorsun ve bir hafta sonra "ben öyle bir şey hatırlamıyorum" diyorsun.

You often agree with me, and then a week later say, "I don't remember doing that.

Bu genellikle doğrudur, fakat bu dava konusunda çok ilginç olan nedir?

That's usually true, but what's so interesting about this case?

Ne bir adam olduğunu bir şey soracağım taze cezaevi dışına genellikle ilk mi?

Let me ask you something, what's a guy fresh out of prison usually do first?

Son iki haftadır her gün, genellikle gece geç saatte.

Every day, for the last two weeks, usually, late at night.