Turkish-English translations for genelde:

usually · generally · mostly · often · in general · commonly · normally · typically · largely · other translations

genelde usually

Yok, hayır, ben hayır, sadece, bilirsin. .bu tür şeyler genelde çok hızlıca gelir ve giderler.

No, no, I no, I just think, you know, these things usually come and go pretty quickly.

Bu işler genelde bu şekilde oluyor.

That's usually how these things work.

Bu ruh genelde bir tür hayvan olur.

Which is usually an animal of some kind.

Click to see more example sentences
genelde generally

Evet, bu genel bir fikir.

Yeah, that's the general idea.

Genel bir uyarı.

A general warning.

Bütün bu yeteneklerin genel olarak psişik olduğu kabul edilir. Genel olarak.

These are all abilities that are generally considered psychic generally.

Click to see more example sentences
genelde mostly

Her gece seninle ilgili hikayeler anlattı. Genellikle mutlu olanları, bazen de üzücü olanları.

She told me stories about you every night, mostly happy ones, sometimes sad ones.

Biraz yorgunum ama genelde iyiyim.

A little tired, but mostly good.

Ama genelde, onlar da garip yaratıklardır.

But mostly they are strange creatures.

Click to see more example sentences
genelde often

Sen de genelde bana katılıyorsun ve bir hafta sonra "ben öyle bir şey hatırlamıyorum" diyorsun.

You often agree with me, and then a week later say, "I don't remember doing that.

Kaptan ve ben genelde sabah çayımızı paylaşırız da.

The Captain and I often share morning tea together.

Bu daha çok bir yasa uygulama davası ki genellikle oldukça farklı olur.

It is more a case of applying the law which is often quite different.

Click to see more example sentences
genelde in general

Genel olarak kötü bir insan özellikle de kötü bir anne olduğumu söyledi.

She said in general I was a bad person And a bad mother in particular.

Şu an değil, Jason. Genel anlamda.

Not right now, Jason but in general.

Genel olarak bu doğru.

In general that's true.

Click to see more example sentences
genelde commonly

Bu genel bir tepki Jim ve sana neden olduğunu söyleyeyim.

That's a common reaction, Jim, and let me tell you what it is.

Hayır, bu oldukça genel bir şey.

No, uh this is, uh, very common.

Ama bizim için bu genel bir davranış.

But for us, that's common behavior. Mm-hmm.

Click to see more example sentences
genelde normally

'Sürpriz bir şey belki ama baskı altında genelde sakin.

'Something of a surprise perhaps, but cool under pressure normally.

Bu genellikle böyle bir durumda ne olur.

That's what normally happens in such a situation.

Ama bu genelde pek uzun sürmez.

But it doesn't normally last long.

Click to see more example sentences
genelde typically

Bu genelde insanların birlikte verdiği bir karar değil mi?

Isn't this a decision that people typically make together?

Yani, genelde hassas ya da kadınsı biri değilsin

Well, you're not a typically vulnerable or feminine person,

Kadınların silahı da genelde zehirdir. Öyle değil mi, Poirot?

Typically a woman's weapon is poison, is it not, Poirot?

Click to see more example sentences
genelde largely

Algı genelde duygusal bir tepkidir.

Perception is largely an emotional response.

Ama Espheni biliyorum ve, büyük saldırılar anlamak Genel.

But the Espheni know and understand large offensives, General.