Turkish-English translations for giriş:

entrance · entry · access · entering, enter · gate · way in · input · introduction · pass · door · intro · admission · port · doorway · intake · entryway · hall · admittance · entree · prologue · inlet · venture · inflow · foyer · other translations

giriş entrance

Ben "ana giriş" ile ne demek biliyor musun?

You know what I mean by "the main entrance"?

Ve burada. Sergiye tek bir giriş ve de bir servis koridoru var.

There's only one entrance to the exhibit and a service corridor.

Alt tarafta gizli bir giriş var.

There's a secret entrance at the bottom.

Click to see more example sentences
giriş entry

İki haftada ölen iki kadın. İkisi de kendi evlerinde öldürüldü. Zorla giriş izi yok.

Two women dead in two weeks, both killed in their own homes, no sign of forced entry.

Otopsi, göğüs bölgesinde benzer giriş ve çıkış yaraları olduğunu gösterdi.

Autopsy revealed similar entry and exit wounds through the chest.

Giriş ekibi, geri çekilin!

Entry team, fall back!

Click to see more example sentences
giriş access

Başka kimin giriş izni var?

Who else would have access?

Bu kan örneği sana giriş izni verecek.

This blood sample will give you access.

Ah, bu bir bilgisayar giriş terminali gibi görünüyor.

Ah, this appears to be a computer access terminal.

Click to see more example sentences
giriş entering, enter

Fransız polisi Almanya'ya giriş, sağlık memuru, askeri bölge.

French police enter Germany, health officer, military district.

Güncel giriş kodunu girin.

Enter current access code.

Ed Didrikson adına kayıtlı bir araç sisteme giriş yapmış.

A vehicle registered to ed didrikson just entered the system.

Click to see more example sentences
giriş gate

Ben Eddie Barnes, güvenlik. Ana giriş.

I'm Eddie Barnes, security, main gate.

Her kapı, pencere ve tünel girişi.

Every gate, window and access tunnel.

Bir balkonu, iki penceresi, ve bir ana girişi var.

It has one balcony, two windows and one main gate.

Click to see more example sentences
giriş way in

Giriş ve çıkış için sadece bir yol var.

There's only one way in and out.

Başka bir giriş var mı?

Is there another way in?

Buraya başka giriş var mı?

Is there another way in here?

Click to see more example sentences
giriş input

Bir, iki, üç giriş borusu.

One, two, three input pipes.

Ve o girişler her seferinde farklı olurdu.

And those inputs would be different every time.

Kablo, giriş, video, uydu, kapat.

Cable, input, VCR and satellite, off.

Click to see more example sentences
giriş introduction

Bunu başka zaman yapabilir miyiz? Çok teşekkür ederim Peter, bu sıcak giriş için.

Can we do this another time? "thank you very much, peter, for that warm introduction.

Biz resmi bir giriş yapabilir miyim?

Can we do a formal introduction?

Ara ve bana bir giriş ayarla.

Call and get me an introduction.

Click to see more example sentences
giriş pass

Sistem gizli bir giriş kodu ile korunuyor.

The system is protected by a secret pass code.

Normalde revir bir kaledir. Ama senin hâlâ giriş iznin var.

Normally, Medical's a fortress, but you still have yourself a free pass.

O, sahne arkası giriş kartı mı?

Is that a backstage pass?

Click to see more example sentences
giriş door

Ana giriş kapısı açık olmalı.

The main door should be open.

Kapı yok, giriş yok.

There's no door, no entry.

Ana kapı dışında başka giriş var mı?

Any entrance besides the main door?

Click to see more example sentences
giriş intro

Giriş için daha görkemli, gizemli, tantanalı bir şey uzun fragmanlar için de bir jenerik müziği.

Something majestic, mysterious, with a fanfare for the intro and a theme for the longer promos.

Giriş için teşekkürler, Charlie Rose.

Thanks for the intro, Charlie Rose.

Ona Eisenhower için yeni bir giriş yazdım.

I've written him a new intro for Eisenhower.

Click to see more example sentences
giriş admission

İşte giriş ücreti, artı biraz da senin için.

Here's the admission, plus something for you.

Giriş sadece bir dolar!

Admission is only a buck.

Ve giriş için dev gibi bir sıra.

And one giant line for admission.

Click to see more example sentences
giriş port

Kontrol paneli veya giriş paneli yok.

No control panel or access port.

Fazladan bir bellek girişi, gizli bir verici.

An extra memory port, a hidden transponder.

Ama artık bir bio-girişin var.

But you have a bio-port now.

Click to see more example sentences
giriş doorway

Evet, bakın. Burada bir giriş var.

Yes, look, there's a doorway here.

O bir mezarın giriş kapısı gibi bir şey.

It's like the doorway to a tomb.

Fakat giriş daha yüksek olmalı.

But that doorway should be higher.

Click to see more example sentences
giriş intake

Tümleşik su filtresi, önden hava girişi, kusursuz buz.

Integrated water filtration, front air intake, perfect ice

Elimizde giriş formu var.

We've got the intake form.

Tenzo girişi ve bir NX NOS sistemi var.

Tenzo intake and an NX NOS system.

Click to see more example sentences
giriş entryway

Baksana Hector. Bana bir iyilik yap ve artık giriş yoluna işeme.

Hey, Hector, do me a favor and don't urinate in the entryway anymore.

İki tane oturma odasına, giriş yoluna, koridora, mutfağa.

Two in the living room, entryway, hallway, kitchen.

Bu giriş yolu geçidir ve kaybolur.

This entryway will disappear

Click to see more example sentences
giriş hall

Burası küçük bir giriş holü.

Here's a small entrance hall.

Ayrıca giriş holümüzde de bir timsah vardı.

There was also a crocodile in our entry hall.

Merkezi giriş planı, çok geleneksel.

Center hall plan, very traditional.

Click to see more example sentences
giriş admittance

Bana sivil girişi yok, istisna yok dediler.

They said no civilian admittance, no exceptions.

Sivil girişi yasak, istisna yok.

No civilian admittance, no exceptions.

giriş entree

Bu, bizim kuyumcuya giriş yolumuz.

That's our entree to the jeweler.

Giriş olarak, iki tane patlıcanlı parmesan lütfen.

For the entree, two eggplant Parmesans, please.

giriş prologue

Ve şimdi bu önemli ve bilgilendirici girişten sonra

And now after this interesting and instructive prologue,

Yok, yok, bu sadece giriş bölümüydü.

Oh, no, that was just the prologue.

giriş inlet

Küçük bir giriş var.

There is a small inlet.

giriş venture

Bay Pırıltı, Matsumura Balıkçılık ile Tamaribuchi Dayanıklı İmalat'ın bir ortak giriş imidir.

Mr. Sparkle, a joint venture of Matsumura Fishworks and Tamaribuchi Heavy Manufacturing Concern.

giriş inflow

Giriş borusu, mavi.

Inflow pipe, blue.

giriş foyer

Hayır. Ben burada girişin tam önünde kalacağım.

I'm gonna stay in positioned here in the foyer.