gitarlar

Ben gerçekten eski, plastik gitarlar çalıyorum.

I play really old guitars, plastic guitars.

Gerçek gitarlar yaşlı insanlar içindir.

Real guitars are for old people.

Bütün bu gitarlar tamir için mi burada?

Are these guitars in here for repairs?

Ay ve yıldızlar Tıngırdayan gitarlar

Moon and the stars Strumming guitars

Yıldızlar ve gitarlar ve şarap kırmızısı

Stars and steel guitars and luscious lips

Oh, elektro gitarlar.

Oh, electric guitars.

Büyük gitarlar ve washboardlarla çalınıyordu.

Played on massive guitars and washboards.