hafife

Her silahın değişik gücü vardır; zayıf ve kuvvetli, hafif ve ağır hafif ve ağır,

Every weapon has a different power long and short weak and strong light and heavy

Ama bu çeşit bir için biraz hafif kalıyor.

But for this kind of work, he's a little bit light.

Ben, hafif bir bira ya da öyle birşey.

And I'll have, uh, a light beer or something.

Bana, hafif bir bira ya da öyle bir şey.

And I'll have a light beer, or something.

Çok daha hafif ve daha güçlü.

It's really light and strong.

Evet çünkü bunlar hafif geçen günler için.

Yeah, that's because these are for light days.

Biraz daha hafif gibi. değil.

Seems a little light. It's not.

Dostlar arasında hafif bir ölüm nedir ki?

What's a little light death between friends?

Ama bunlar çok hafif ve taze.

But these are so light and fresh.

Görünüşe göre Batman'i hafife almışım ama en azından üniversitenin işi bitti.

It seems I have underestimated the Batman but at least the university is finished.